15. 6. 2010

Moje konečné vyjádření

týkající se ovlivňování výběrového řízení na pozici ředitele Základní školy Šromotovo, které proběhlo ve dvou kolech během roku 2009
Vážení čtenáři, vedení města Hranice,
je to skoro rok, co se poprvé rozhodovalo o obsazení pozice ředitele ZŠ Šromotovo v Hranicích. Přitom určitá část veřejnosti měla povědomí o tom, že jsem v této souvislosti byl dle mého názoru terčem nekorektního jednání minimálně ze strany některých mých dřívějších kolegů a taktéž zástupců městyse Hustopeče nad Bečvou a města Hranice.
Vzhledem k tomu, že jsem se drtivou většinu informací dovídal pouze zprostředkovaně, snažil jsem se bezmála rok o uzavřená jednání, kde by mi byly vysvětleny postoje zainteresovaných osob. Zaměřím-li se pouze na zástupce města Hranice, pak bezúspěšně (až na jedinou výjimku v podobě neformálního rozhovoru s panem Wildnerem v den nástupu kolegy Habermanna do funkce ředitele školy).
Myslím si, že jsem již projevil dostatek ochoty k nalezení vzájemně přijatelného vysvětlení - bez úspěchu. Proto jsem se rozhodl otevřeně sdělit následující:

Tvrdím, že Miroslav Wildner v roli starosty města Hranice a Radka Ondriášová v roli místostarostky města Hranice v průběhu výběrového řízení na pozici ředitele základní školy Šromotovo vyřkli v přítomnosti jiných osob podmínku, která vyzněla v duchu "že ředitelem školy bude jmenována taková osoba, která nebude se mnou nikterak spolupracovat." Zároveň tvrdím, že obě jmenované osoby se takto vyjadřovaly v situacích a v prostředí, které bylo spjato s jejich funkcemi a tudíž se nejednalo o jejich soukromé názory.
Dále tvrdím, že s postojem vedení města byl obeznámen i Vojtěch Bušina jako vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu při Městském úřadu v Hranicích.
V neposlední řadě tvrdím, že pan starosta i paní místostarostka postupovali ve vzájemném souladu, protože jejich vyjadřování mělo srovnatelný obsah.


Kolega Habermann jako současný ředitel ZŠ Šromotovo v souvislosti s mým tvrzením konstatuje následující - cituji:
"Po doporučení konkurzní komise, která mě doporučila na prvním místě, a před jmenováním do pozice ředitele ze strany rady města, mně paní místostarostka a pan starosta sdělili své přání, abych nejmenoval do pozice zástupce ředitele Davida Hawigera. Pan starosta toto přání rozšířil i na nepůsobení Davida Hawigera v jakékoliv pracovní pozici. Poněvadž toto přání mi bylo sděleno před samotným jmenováním, usoudil jsem, že splnění tohoto přání je nutnou podmínkou pro mé jmenování do pozice ředitele ZŠ Šromotovo."
Konec citace.

I přes mé několikeré žádosti v průběhu roku jsem se nedozvěděl důvody, které vedly ke stanovení výše uvedené podmínky.

Vážení čtenáři a vedení města,
jsem si vědom toho, že nemohu býti plně objektivní. Přesto konstatuji, že takový přístup je neblahým příkladem nekompetentnosti a neoprávněného zasahování do činností základních škol nad rámec pravomocí jejich zřizovatele. Zároveň zveřejněním svého postoje dávám najevo, že se s obdobným zasahováním do mého profesního života nehodlám smířit.

Žádné komentáře:

Okomentovat