5. 4. 2011

Je EU PES druhým INDOŠEM?

Projekt EU peníze školám je nastartovaný - přes 50% základek je "v procesu", některé z nich už dokonce zpracovávají první monitorovací zprávy.
Je to přes rok, kdy jsem na jedné krajské konferenci vystoupil na téma Školský informatik a jeho role v projektu EU PES (viz Hodnotím (si) pracovní dílnu k EU peníze školám), přičemž jsem se snažil přimět přítomné k porovnání minulého projektu INDOŠ a tehdy blížícího projektu EU PES. A to ve snaze poučit se z chyb.
Nedávné diskuse na různých setkáních a fórech mě přiměly se k tomuto tématu vrátit.


INDOŠ a/nebo EU PES po roce

Vrátíme-li se o rok zpět, pak jsem se na dané akci jsem se opíral o následující prezentaci (danému problému se věnuje třetí snímek). Úmyslně ji ponechávám beze změny:
Nedokáži objektivně posoudit mé odhady. V jedné věci jsem se určitě mýlil, když jsem zdůrazňoval, že EU PES na rozdíl INDOŠe povede k větší motivaci a tím pádem k rozvoji potřebných kompetencí.

V čem jsou oba projekty (prozatím) rozdílné?

  1. Především v "dodavatelsko-odběratelských vztazích". Absence generálně-dodavatelsko-centralistického pojetí oprávněně dává projektu EU PES punc mnohem vyšší transparentnosti. Díky tomu jsme svědky konkurenčního boje, byť v nemalé míře zúženého pouze na pár dodavatelských uskupení a víceméně s omezenou škálou zboží (především interaktivních tabulí). Tento boj má z pohledu školství pozitivní vliv na ceny nabízeného zboží, což je taktéž výrazný rozdíl.
  2. Dalším důležitým faktem je to, že projekt EU PES myslí na odměny učitelům. Tyto jsou však spojovány především s tvorbou digitálních učebních materiálů.
  3. Třetím rozdílem je posun svobody za rozhodování na vedení škol. To však sebou nese i posun zodpovědnosti za realizaci, což je mimo jiné spojeno i s administrativou (ne-li "evropskou" byrokracií - zlaté doby pilotních projektů SIPVZ).
  4. Z mého pohledu poslední zásadní rozdíl je spojen s řízením projektu a to na všech jeho úrovních (od "top managementu" po "vojáky v poli"). Zde si přiznejme, že prozatím EU PES dostává od INDOŠe docela solidně na frak. INDOŠ byl z pohledu řízení zvládnutý násobně lépe (řekl bych až precizně).

V čem jsou oba projekty (prozatím) stejné?

Pravděpodobně je málo skupin, které by toužili po hledání společných prvků. Přesto musím konstatovat, že srovnatelných atributů k mému zklamání přibývá. Já považuji tři za zásadní.
  1. Prvním z nich je faktické propojení s ICT. INDOŠ si však na nic nehrál, kdežto projekt EU PES byl prezentován v mnohem širším měřítku (skoro jako "zázračná hůlka", která vyřeší nákup učebních pomůcek včetně učebnic, techniky pro budoucí online testování a zároveň výrazně posílí mzdové prostředky).
    Data, která máme k dispozici, ukazují, že školy využívají především šablony na ICT, přičemž výraznou měrou dané prostředky skončí právě v materiálu. A to nemluvíme o tom, že pravděpodobně nemalé procento pořizovacích nákladů u zbývajících šablon také skončí v ICT. K konečném důsledku to může dopadnout tak, že EU PES bude stejně jako Indoš především o nákupu ICT.
  2. Oba projekty mají (do vstupu EU PES i do života středních škol) alokovány stejné prostředky - 4,5 mld. Kč. Přitom tvrdím, že stejné množství finančních prostředků půjde do pořízení techniky. Z toho plyne, že zbytek financí jde do "lidí". Zdánlivě rozdílnost nemusíme rozvádět, ale ve skutečnosti to tak jednoznačné není (narážím na "ztracenou miliardu" v Indoši) .
  3. Za klíčové však považuji to, že oba projekty fakticky nemotivují nebo poněkud mírněji řečeno "motivují k volbě cesty nejmenšího odporu". V mých očích to pak vede k minimálnímu rozvoji kompetencí, ať už v rovině "pedagogické" či "manažerské".

Mohu-li tedy shrnout prozatímní stav, pak projekt EU PES od INDOŠe odlišuje vyšší míra transparentnosti, ale také podcenění řízení celého projektu. Naopak oba projekty jsou prozatím velmi podobné v nedomyšleném pořizování ICT s rizikem, že ve střednědobém horizontu to nebude mít očekávaný vliv na posun kompetencí (žáků, učitelů i ředitelů) potřebným směrem – minimálně v oblasti ICT gramotnosti.

Dá se s tím něco udělat? Tvrdím, že ano ... v příštím článku ;-).