14. 3. 2010

Hodnotím (si) pracovní dílnu k EU peníze školám

Dne 4.3. se zúčastnil krajské konference v Ostravě, která se pravidelně koná pro potřebu ředitelů a školských informatiků ZŠ a SŠ. Tentokrát nesla název Sdílím, sdílíš, sdílíme. Na této konferenci jsem byl pověřením pracovní dílny pod názvem Školský informatik a jeho role v EU peníze školám.

Této pracovní dílny se zúčastnilo přes 40 zájemců. Ačkoliv mé záměry byly poněkud odlišné, z vícero důvodů jsme pracovní dílnu pojaly jako otevřenou diskusi účastníků.

Před samotným hodnocením je třeba upozornit, že dané závěry a výstupy vycházejí z mého celkového vnímání průběhu dané pracovní dílny a neopírají se o žádná měřitelná data (až na několik rychlých šetření formou hlasování).

Hodnocení průběhu dílny

Průběh dílny vycházel z připravené prezentace, kterou však účastníci neměli předem k dispozici. Hlavním důvodem byl záměr, aby se účastníci více otevřeli diskusi. Další průběh pak hodnotím v návaznosti na jednotlivé snímky prezentace.

Základní parametry EU peníze školám

Povědomí o základních parametrech projektu EU peníze školám je velmi různorodé. Přitom výraznou úlohu hrála skutečnost, zda účastník byl seznámen s obsahem prezentací MŠMT (zvláště, pokud byli přítomni na příslušných seminářích), případně zda sledují informace na internetovém portálu Česká škola. Zvláště malotřídky a vesnické školy budou poptávat další informace a odbornou či metodickou pomoc.
Klíčovým ukazatelem pro zvládnutí bude realizace projektu dobře složeným týmem, který bude správně motivován. Informační technologie zde mohou napomoci prostřednictvím vhodných nástrojů podporující řízení projektu a týmovou spolupráci (například Google Apps pro školství nebo Open Source varianta produktu FengOffice).
Na závěr ukázka použití Google Apps ve škole: Nástěnka 2.A při ZŠ Šromotovo v Hranicích.

Internet do škol a/nebo EU peníze školám

V této části jsme porovnávali znaky dvou projektů. Díky tomuto přístupu lze snadno určit silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti (nebo-li zpracovat jednoduchou SWOT analýzu). Při porovnávání obou projektů jsme se snažili nejprve určovat, co je pro oba projekty společné, co je podobné a co rozdílné. Následně pak stačí každé takové srovnání posuzovat z pohledu klíčových ukazatelů SWOT.
Z průběhu diskuse bylo zřejmé, že tento přístup byl účastníky přijat jako vhodný postup při posuzování šancí a možností chystaného projektu EU peníze školám.

Školský informatik a jeho role v EU peníze školám

Tato část byla nejplodnější z celé pracovní dílny. Jednoduchým brainstormingem jsme došli k závěru, že po školském informatikovi se poptává široká škála práce, přičemž účastníci nedokáží přesně určit její charakter. Postupnou konkretizací a následným zveřejněním daného snímku účastníci dokázali jednotlivé pracovní úkony zařadit do pěti rolí – manažerské (koordinační), metodické, technické, administrátorské a učitelské.
K této části nabízím svůj pohled na danou problematiku (viz Informatik a jeho role).

Jak připravit projekt?

Průběh pracovní dílny a diskuse nedovolily tuto problematiky rozebrat dle mých původních záměrů. Proto jsem se soustředil na jeden z prověřených přístupů, jak daný problém uchopit – vše řešit na základě jednoduchého modelu strategického plánování. V rámci této pracovní dílny se potvrdilo, že největší rizika účastníci vidí:

  • v dobrém sestavení projektového záměru
  • v zajištění potřebných zdrojů (vnitřních i vnějších)
  • v řízení projektu

Na závěr byli účastníci stručně seznámeni s tzv. vizitkami Jednoty školských informatiků - praktickými ukázkami, jak by mohla základní kostra strategického záměru vypadat.

Žádné komentáře:

Okomentovat